من یک عدد "بیمار فکری" هستم که نیمی از عمرش را به فکر کردن،مونولوگ داشتن، و خیالپردازی گذرانده!