در زندگی لحظه هایی هستند که حتی با فکر کردن بهشان احساس حقارت میکنی! و من متنفرم از آن لحظه ها!