اگر شغلی را انتخاب کردید که جایگاه خاصی در جامعه دارد، مثلا دکتر، لطفا مَنِش کوچه بازاری و قهوه خانه ایتان را کنار بگذارید تا مریض فکر نکند بابت صحبت چند دقیقه ای با یک بی شخصیتِ باسواد هزینه ی ویزیت را پرداخت کرده است.