غمگین بودن نه تنها شاخ و دم ندارد، بلکه نیاز به اثبات هم ندارد. همین که در یک کلاس درس فقط من هستم که به همه ی شوخی های استاد میخندم، و آهنگ هایی که گوش میدهیم گویای همه چیز هستند!!