ینی تمام تلاش های یک ماهه ی من در باشگاه تنها با یک واقعه به اسم "پریود" به باد میره |: کلا دو روز اول رو در رختخواب به سر میبرم این دو سه سال اخیر. آآآآه! من منتظرم سه شنبه فرا برسد تا به دکتر بروم! |: