دوستای دختر مجازی من، آخه چرا مجازی هستید؟؟ ): کمبود دوستِ دختر رو توی زندگیم به شدت احساس میکنم. یه سریاشون که دیگه بلاگر نیستن، از همین جهت خیلی از هم دور شدیم. البته شماره ی هم رو داریم و 100درصد تلگرم هم داریم. چرا یهو همچین شد... (گوه نخور، خودت دلیلش رو میدونی). آره راس میگی |:

آره دیگه، باز موقع امتحانات شد، بشین دلیل بتراش که بعدا واسه گند زدن ها و حذف کردنات دلیل داشته باشی و خودت رو قانع کنی. ابله!