دست خودم نبود. خیلی اصرار کردند. مجبور شدم تسلیم شوم. نمیتوانستم متقاعدشان کنم. بی صبرانه میخواستند امروز صبح صورتم را به جای دستهایم بشویند. نتوانستم مقاومت کنم. ببخشید!