زمان در روزهایی که یک چمدان کتاب برای خواندن داریم خیلی سربع تر از روزهای عادی میگذرد!

نتیجه گیری: هیچوقت اجازه ندهید زمان بفهمد امتحان دارید!!