همیشه جلو بردن و عقب کشیدن ساعت برایم بی معنی بود! اما امشب واقعا حس خوبی داشتم که ساعت یک ساعت به عقب کشیده شد، چون میتوانم یک ساعت دیگر بیدار بمانم و نگران این نباشم که دارم دیر میخوابم!