خانه ی خالی چیست؟

مکان و زمانی ست که من در آن تیشرتم را درمی آورم و صدای آهنگ را زیاد میکنم!!!