روزی روزگاری بود دخترها با خیال آسوده زندگی میکردند. هر روزی که میخواستند به استخر میرفتند. پولشان را در سطل توالت نمی انداختند. شب ها با خیال راحت میخوابیدند و صبح با خیال راحت بیدار میشدند. نیاز به شستن ملحفه و روتختی نداشتند. وقتی از صندلی/مبل بلند میشدند به جایی که نشسته بودند نگاه نمی انداختند. نیاز به خوردن مسکن و عرق نعنا و مغز هل نداشتند. از درد به خود نمیپیچیدند. مجبور نبودند یک روز را در خانه استراحت کنند. از کار و زندگی، درس و ورزش نمی افتادند. و همچنین مجبور نبودند جک های بیمزه را درباره ی موضوعی خاص تحمل کنند. تا اینکه... پریود شدند!


پ.ن: ...Rihanna - Diamonds is playing