بنده اینجا هستم تا اعتراف کنم اگر مبتلا به بیماری «امروز نمیرم، بعدا انجامش میدم» نبودم این همه غیبت نداشتم و پروژه های کلاسی ام را انجام میدادم و درنتیجه معدل کُلم چشمگیرتر میبود! البته هنوز یک ترم دیگر باقی ست.