چک کردن سایت دانشگاه تنها دلیل من برای استفاده از مرورگر Firefox است. آه! من یک خائن هستم که بعد از آشنایی با Google Chrome هیچوقت رابطه ام با فایرفاکس مثل سابق نشد...