من که امروز خانه را جاروبرقی کشیدم
سرامیک آشپزخانه را تمیز کردم
دوستم را تا محل مورد نظظر رساندم
برگشتم خانه و کارتی که جا گذاشته بودم را برداشتم
کلی پیاده راه رفتم و خرید کردم (نه تنها ماشین ندارم، بلکه کسی هم نبود که با ماشین به دنبال بنده بیاید. کسی هم نبود کیسه های خریدم را حمل کند)
آیا حق من این نیست که در آغوش معشوقه ام خستگی را به در کنم؟ یعنی من الان باید تنها زیر پتو بخوابم؟ آخر این هم شد زندگی؟!