یکی از خانه های ویلایی اطراف به تازگی خروسی خریده است. از بی محل بودن این خروس همین بس که هم اکنون در حال «قوقولی قوقو» کردن است! احتمالا گرم شدن کره ی زمین و آلودگی هوا روی ساعت کار خروس ها هم تاثیر گذاشته!!