دنیای زن ها پر از قربان صدقه رفتن های دروغین است! پر از کپی پِیست! پر از میمون بازی! پر از حسادت! من از این دنیا متنفرم!


پ.ن: قطعا در هر زمینه ای استثنا وجود دارد و مواردی که گفته شد شامل همه ی خانم ها نمیشود.