خب! کوچ کردم به بلاگ! یک بار آمدم، اما پشیمان شدم و دوباره برگشتم به بلاگفا. اما مثل اینکه خرابی های بلاگفا تمام شدنی نیست! دیگر مصمم شدم که اینجا ادامه بدهم! با قدرت، به پیش! من ناخدای این کشتی ام!!