نمیدانم چرا این روزها هر آهنگ راک جدیدی را که گوش میدهم احساس میکنم صدای خواننده را قبلا شنیده ام! احتمالا بخش دسته بندی مغزم دچار مشکل شده که نمیتواند صداها را از هم تشخیص دهد!