والدین محترم رفته اند که رای بدهند. ما نیز آلبوم 'Never Mind' از 'Nirvana' را گوش میدهیم.


پ.ن: خاک بر سر هوا که گرم و سرد میشود و باعث میشود ما سرما بخوریم! روز 26درجه، شب 8درجه!!!

پ.ن2: دیروز کلی عکس های هنری گرقتیم. بسی خوش گذشت، البته به جز سرمایی که تا استخوان هایمان نفوذ کرده بود.