احمق شاخ و دم ندارد. بی فرهنگ هم شاخ و دم ندارد. همچنین بیشعور نیز شاخ و دم ندارد. آنچه مد نظر ماست "گاو" است که شاخ و دم دارد، اما حیف گاو!!


پ.ن: کار از آنجایی سخت میشود که احمق ها و بی فرهنگ ها و بیشعورها تصمیم میگیرند بچه دار شوند و فرزندشان را همانطور تربیت میکنند (البته اگر بشود اسمش را تربیت گذاشت) و نسل احمق ها و بی فرهنگ ها و بیشعورها افزایش پیدا میکند.