شاعر میگوید: «موهات رو افشون کن، منو پریشون کن». دیدی چه شد؟! حالا من که موی بلند ندارم چه کنم؟؟! کارم سخت تر شد!!