هیچ ارزانی/گرانی بی دلیل نیست! هیچوقت کمیت را فدای کیفیت نکرده بودم تا اینکه بعد از شنیدن حرف هایی تصمیم گرفتم برای یک بار هم که شده جنس های ارزان قیمت را امتحان کنم و ببینم آیا بعد از خریدن یک جنس تقلبی راضی خواهم بود یا خیر. احتمالا خودتان میتوانید نتیجه را حدس بزنید که آدم ایده آل گرایی مثل من به «غلط کردم» می افتد! شلوار و روپوشی که کرک میدهند و کتانی و بوتی که موقع راه رفتن آنقدر سر و صدا میکنند که «فِیک» بودن را فریاد میزنند و با هر قدم پول ناچیزی که برایشان پرداخت کرده ام را به یادم می آورند! درست است که خوش دست و زیبا هستند، البته نه به خوش دستی و زیبایی جنس اوریجیتال، اما اصلا پاهایم در آنها احساس راحتی نمیکند! از همینجا اعلام میکنم که دیگر غلط کنم جنس ارزان قیمت بخرم!!!