اعتراف میکنم که تمام زندگی ام را سعی کرده ام توجه کسی را جلب کنم، البته اگر بشود اسمش را جلب توجه گذاشت چون خیلی زیرپوستی بود!!، و هیچوقت اعتماد به نفس و شجاعت کافی را نداشتم که یک کلام بگویم «ازت خوشم میاد» و اعتراف میکنم تا همین چند وقت پیش چیزی درباره ی ارتباط برقرار کردن نمیدانستم! و وقتی به همه ی این ها فکر میکنم دلم میخواهد یک تف سربالا تحویل خودم بدهم!!