واقعا چرا مهربانی را از هم دریغ میکنیم وقتی میتوان مهربان بود! وقتی میتوانیم همدیگر را شاد کنیم و برای هم انرژی مثبت بفرستیم! چرا پیشرفت های دیگران را به آنها نگوییم؟!
مثل مربی من که با گفتن "تو فوق العاده شدی!" لبخند بزرگی روی لبهایم نشاند و وجودم پر را پر از شادی کرد!