پول آمده تا خرج شود! اصلا راز هستی اش خرج شدن است!! چرا باید ته حسابم پول باشد و به نداشته هایم فکر کنم؟! پس برای چه کارت عابر بانک گرفتم؟! اصلا گیریم دو روز دیگر مُردم، آنوقت تکلیف پول هایم چه میشود؟! خب باید تا زنده هستم خرجشان کنم!! باید خرجشان کنم و با خوشحالی در خیابان قدم بزنم و وقتی رسیدم خانه خریدهایم را روی تخت وِلو کنم و همانطور که در این هوای شرجی عرق کرده ام و هنوز لباسم را هم عوض نکرده ام تک تک خریدهایم را برانداز کنم و آن ها را تست کنم و از اینکه چیزهای جدیدی وارد زندگی ام شده هی ذوق کنم، ذوق کنم و باز هم ذوق کنم!!!