گاهی باید بیخیال دنیا شد، «سندی» گوش داد و بدون دلیل خوشحال بود!!