زندگی من آنقدر سکرَت (Scrat عصریخبندان؛ همان سنجاب چشم درشتی که تمام زندگی اش را دنبال بلوط بود) گونه شده است که سوال های بی جواب و سبک سنگین کننده طورم این شده که "دوباره لینک هام رو فالو کنم؟ دوباره لایک رو فعال کنم؟" و به نظرم با این سطح از دغدغه حتما در زندگی پیشرفت چشمگیری خواهم داشت!!!