به عنوان یک female ایرانی که حجاب اجباری دارد باید بگویم پیچیدن باد در موهایم، حتی موهای کوتاهم، تجربه ی دنیایی است جدید! حس ناآشنا و شگفت انگیزی که مثل رد شدن شهابسنگ، هرچند وقت یکبار رخ می دهد، مرا به وجد می آورد و آرامم می کند!