باشه اصلا من امشب روی این تخت دو نفره می خوابم، ولی آخه بدون بغل و عطر مردونه؟ انصاف نیستا!!