- اشاره می کند به خانمی که صندلی جلوی تاکسی نشسته و خودش را باد می زند و در گوشم می گوید: "بنده ی خدا! واقعا گرمه!!"
من: "می خواست خودش رو ملحفه پیچ نکنه!!!" (طوری که انگار به من خورده باشد نگاهم را می گیرم و از شیشه ی ماشین که سمت چپم هست به خیابان چشم می دوزم.)