(پایان شام)
بابا: نمی دونم دلستر بخورم یا دوغ؟؟
من: ایکاش تنها دغدغمون توی زندگی همین بود! :))