ایکاش می توانستم نشستی برگزار کنم و با جوش های صورتم صحبت کنم که "شما را چه شده ای عزیزان! چرا به صورت قبیله ای حمله می کنید؟؟ درون من چه می گذرد که خبر ندارم؟ چرا تا 4 ماه پیش اینطوری نبودید؟؟". و شاید هم بهتر این باشد که 2 هفته ی دیگر این سوال ها را از متخصص پوست و همچنین متخصص زنان بپرسم!