و در تاریخ می نویسند؛ زن جوانی بود که اندک اندک تمام تکه های طلایش را برای خرید کردن و تفریح فروخت! :)