گشاد نباشید! آزمایش های خود را سر وقت انجام دهید و سر وقت به پزشک مربوطه مراجعه کنید تا در مسافرت به "چیز" خوردن نیفتید!!


پ.ن: فردا برمی گردم رشت.