انسان ها موجودات عجیبی هستند! همیشه از شرایط موجود می نالند و با این حال کمک دیگران را هم رد می کنند! خو چه مرگتونه!! یا زِر نزنین یا مث بچه آدم اجاز بدید کمکتون کنیم دیگه! بنزین بریزم آتیششون بزنما :| در ضمن ترسوهای احمقی که می دانند کار درست چیست اما از ترس سمتش نمیروند و با هزار بهانه کار خود را توجیح میکنند حالم را بهم می زنند -_-