از خوشی های این عیدها، به خصوص عیدهای مذهبی، و خروارها تعطیلی رسمیِ الکی فقط ضدحال تعطیل شدن باشگاهش به ما رسید :/


پ.ن: به قول دوستی در اینستگرم؛ "خب اگه خیلی ادعاتون میشه اول سر بچه تون رو بذارید وسط. هروقت خداتون گوسفند انداخت پایین بعد سر ببرینش دیگه!" :)