یادم هست آن روزهای اولی که پایم را در «بیان» گذاشتم. عکس گوشه ی وبلاگم همانی بود که هنوزم روی وبلاگ سابقم هست. در پارک بانوان عکس را گرفته بودیم. شال روی گردنم بود و فقط سرم در عکس دیده می شد. موهایم را فرق باز کرده و از پشت بسته بودم. هموطن محترمی برایم کامنت گذاشت: "به نام خدا. لطفا حجاب اسلامی را رعایت بفرمایید." و من بعد از خواندن نظر ایشان تا 5 دقیقه به صفحه ی مانیتورم خیره بودم...!