- ببین من کاری ندارم که کردیش توی ک*نت یا انداختیش توی مستراح!! فقط می خوام بدونم به چه حقی چیزی که مال من بود رو از سر جاش برداشتی؟!