Adele با صدای جادوییش در گوشم می خواند. قدم های آهسته و سنگین برمی داشتم. در خیالم کنارم بودی. دندان هایم را به هم فشار می دادم تا بغضم را قورت دهم...


پ.ن: ...One Direction - Through The Dark is playing

پ.ن2: «ریبلاگ» اپدیت شد.