هشتمین روز پاییز رو به موت است و من همچنان به این وضعیت کذایی و این آسمانِ جیشویِ خوابالو عادت نکرده ام و با دیدن تاریکی ساعت 6 احساس می کنم ساعت 10 فصل تابستان است و باید شام بخورم!