اینجانب غلط کنم که بخواهم یک روز درمیان دوش بگیرم و مثل مجنون ها سرم را بخارانم! برمیگردیم به همان برنامه ی قبلی؛ هر روز!

#اردک