آه! اگر به جای آن همه روزنامه ی ورزشی که در دوران تینیجریت خواندم سریال دیده بودم، به خصوص Friends، آن وقت مثل یک عدد loser، سینگل و رویاپرداز نبودم. و آاااه!! باید اعتراف کنم که انگار هیچ چیز درباره ی زندگی و به خصوص ارتباط با دیگران نمی دانستم!

(تایپ شده با گوشی یک کراش دار بدبخت)