(لطفا با صدای استاد شجریان جان بخوانید):

"سلسله ی موی دوست حلقه ی دام بلاست / هرکه در این حلقه نیست فارغ از این ماجراست"

خب! دوست بنده موهایش را از ته میزند، ولی به جایش ریش متالهدی خفن دارد. ریش هم حساب است؟!