اون لحظه ای که آدم به خودش میگه "هی! یه مدت بهش فکر نمیکردم!" دقیقا از همون لحظه دوباره بهش فکر میکنی، اونم بدتر از قبل...