از چیزشر ترین بیماری های دنیا میتوان به میگرن اشاره کرد که وقتی به هر دلیلی چند ساعت بیشتر بخوابم، با سردرد بیدار می شوم! وضعیت وقتی بدتر می شود که پریود باشم و حتی نتوانم مُسکنم را بخورم چون همه چیز را میریزد به هم!
از مزخرف ترین نوعِ انسان ها هم می توانم به نوع خودم اشاره کنم که وقتی چند ساعت دیرتر بیدار می شوم از خودم و زندگی و همه چیز متنفر می شوم!