این حجم از گیجی و فراموشی بی سابقه است! دست نوشته های فوق العاده شخصی دارم که نه تنها یادم می رود کجا گذاشتمشان بلکه حتی یادم میره نوشتمشان! حالا شما فکر کنید با این وضعیت بمیرم! :|