خاک تو سر این فیلترشکن ها که فقط بابتشون هزینه می کنم و هروقت دلشون خواست کار می کنن! خاک بر سر این خاک که عالم و آدم رو فیلتر کرده. برید کنار عصبانیم!