تصمیم به رفتن از خانواده ی بیان یک طرف،
حالی که باعث میشود بخواهی خانه ات را خراب کنی...


+ جادوگر