به عنوان یک زن خیلی جوان که علاقه ای به ازدواج کردن ندارم، به خصوص حاشیه های قبل از آن؛ مراسم خواستگاری و چانه زدن برای رسیدن به توافق بر سر مهریه (انگار قرار است دختر را بخرند!)، نمی دانم مرا چه شده که با دیدن صحنه ی خواستگاری [سریال خارجی] بغض می کنم، همچون ابر بهار اشک می ریزم، دستمال کاغذی برمیدارم و اشک هایم را پاک می کنم و بعدش فین می کنم! و همانطور که فیلم را pause میزنم و عینکم را از روی صورتم به بالای سرم انتقال می دهم هی می گویم:
"!!I dunnu why I'm cryin'! I just can't help myself"