امروز صبح وقتی هنوز زیر پتویم بودم و پلک هایم خرم از گرمی خواب، ناگهان چشمانم گرد شدند! بعد از 11 ماه حس خاصی داشتم! حسی که سال پیش همین موقع و سال ها و روزهای قبل ترش هر لحظه داشتم! موهایم روی صورتم بود و با دستانم کنارش زدم! همان لحظه بود که برق از سرم پرید! بله! موهایم دارند بلند می شوند و شاید حتی تصور نکنید که چقدر ذوق دارم!